Pytania Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej

Kto może zostać nadzwyczajnym szafarzem Komunii Św.?

W Archidiecezji Poznańskiej nadzwyczajnym szafarzem Komunii Św. może zostać mężczyzna w wieku 25 - 65 lat. Dyspensy od wieku, jeśli zaistnieje uzasadniona potrzeba, udziela Ordynariusz diecezji.

Jakie cechy musi posiadać kandydat na nadzwyczajnego szafarza Komunii Św.?

Kandydat musi odznaczać się następującymi przymiotami:

a) wyróżniać się dojrzałością w wierze, a zwłaszcza odznaczać się zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym;

b) prowadzić wzorowe życie moralne i być solidnym w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim;

c) posiadać odpowiednie kwalifikacje intelektualne i przynajmniej średnie wykształcenie;

d) aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym i cieszyć się poważaniem duchowieństwa i wiernych;

e) odznaczać się sprawnością fizyczną i psychiczną, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru jak: otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność oraz łatwość nawiązywania kontaktów z osobami chorymi i w podeszłym wieku.

Jak wygląda przygotowanie kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św.?

Przed rozpoczęciem posługi kandydat jest zobowiązany ukończyć studium przygotowawcze obejmujące zagadnienia teoretyczne, jak i ćwiczenia praktyczne. Studium przygotowawcze odbywa się pod kierunkiem Archidiecezjalnego Duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. Każde spotkanie w ramach studium przygotowawczego rozpoczyna się Mszą Św. Przed promocją kandydaci uczestniczą w rekolekcjach. Studium przygotowawcze kończy bezpośrednie przygotowanie do promocji na nadzwyczajnego szafarza Komunii Św., ale nie kończy formacji, która winna być permanentna.

Czy nadzwyczajni szafarze Komunii Św. podlegają formacji w czasie pełnienia swojej posługi?

Na poziomie parafialnym proboszcz parafii powinien zadbać, by nadzwyczajni szafarze Komunii Św. uczestniczyli w spotkaniach modlitewno-formacyjnych. Na poziomie rejonowym odbywają się raz na kwartał spotkania prowadzone przez Archidiecezjalnego Duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. Spotkania te odbywają się w jedenastu wyznaczonych miejscach Archidiecezji Poznańskiej. Zainteresowani są powiadamiani o terminach spotkań z przynajmniej półrocznym wyprzedzeniem. W Archidiecezji Poznańskiej każdy szafarz jest zobowiązany do udziału w trzydniowych rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych przynajmniej raz na trzy lata.

Jak przebiega kwartalne spotkanie formacyjne nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św.?

Każde spotkanie kwartalne na ogół składa się z dwóch części. Pierwsza część obejmuje wspólną adorację Najświętszego Sakramentu, w czasie której nadzwyczajni szafarze mają możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania. W tej części spotkania może także odbywać się Eucharystia z homilią. Druga część spotkania służy pogłębieniu wiedzy teologicznej szafarzy, którzy uczestniczą w wykładzie na temat nawiązujący do Ogólnopolskiego Programu Duszpasterskiego na dany rok.

Kto jest odpowiedzialny za formację nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św.?

Nad stałą formacją nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. czuwa mianowany przez Arcybiskupa Poznańskiego specjalny duszpasterz, przy współpracy z Archidiecezjalną Komisją Liturgiczną. Do jego zadań należy organizacja studium przygotowawczego i innych spotkań modlitewno-formacyjnych o zasięgu ponadparafialnym.

Czy nadzwyczajni szafarze Komunii Św. pełnią swoją posługę dożywotnio?

Po ukończeniu studium przygotowawczego Arcybiskup Poznański dokonuje podczas Mszy Św. uroczystej promocji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. Udzielone przez Arcybiskupa Poznańskiego upoważnienie jest czasowe, dzięki temu szafarz nadzwyczajny nie zobowiązuje się do tej posługi na całe życie. Dlatego po upływie oznaczonego czasu może on nie wyrazić gotowości na jej dalsze spełnianie, co należy uszanować. Mogą również zaistnieć poważne powody uniemożliwiające pełnienie posługi przed upływem określonego czasu jej trwania; w takim wypadku proboszcz lub rektor kościoła powiadamia o tym Kurię Metropolitalną, która podejmuje odpowiednią decyzję.

Czy pełnienie posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Św. nie wpłynie negatywnie na jego rodzinę?

Każdy kandydat na nadzwyczajnego szafarza Komunii Św. powinien uzyskać zgodę małżonki na pełnienie posługi nadzwyczajnego szafarza. Pełnienie posługi wobec wspólnoty parafialnej nie powinno negatywnie wpływać na życie rodzinne posługującego. W Archidiecezji Poznańskiej w ramach duszpasterstwa nadzwyczajnych szafarzy troską duszpasterską objęte są także rodziny szafarzy. Troska ta przejawia się w dorocznym spotkaniu rejonowym, na które szafarze przybywają z żonami oraz w rekolekcjach adresowanych do żon szafarzy. Nadzwyczajny szafarz Komunii Św. powinien ustalić z księdzem proboszczem szczegóły pełnionej przez niego posługi, aby nie wpływała ona negatywnie na życie rodzinne.

Jak nakryć stół?

Stół nakrywamy białym obrusem. Stawiamy na nim krucyfiks i dwa lichtarze z zapalonymi świecami (podobnie jak na przyjęcie corocznej wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy). Dodatkowo należy przygotować szklankę z niewielką ilością czystej wody i łyżeczką stołową. Jest to potrzebne do obmycia naczynia liturgicznego lub podania choremu jeśli tego wymaga jego stan zdrowia.

Szafarz przyniesie ze sobą mały obrus zwany korporałem, na nim położy pyksis - niewielkie naczynie liturgiczne zawierające Komunię św., oraz puryfikaterz tj. biały ręczniczek do wytarcia naczynia liturgicznego.

Modlitwa Szafarza

Modlitwa Szafarza

Panie Jezu Chryste, Chlebie z nieba dający życie wieczne.

Napełnij mnie swoim Duchem, abym godnie spełniał posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej.

Pomóż mi zachowywać czyste serce, nieustannie karmić się Twoim Ciałem i z pokorą nieść je braciom, szczególnie chorym.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Modlitwa za Opiekujących się Chorymi

Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących.

Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach.

Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem.

Amen.

Modlitwa przy Ubieraniu Stroju Liturgicznego

ALBA

Wybiel mnie, Panie, i oczyść serce moje, ażebym we Krwi Baranka wybielony, mógł zasłużyć sobie na radość wieczną.

CINGULUM

Przepasz mnie, Panie, sznurem czystości i zgaś w sercu moim ogień wszelkiej pożądliwości, abym we wstrzemięźliwości i czystości mógł Ci coraz lepiej służyć.

Amen.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św. Archidiecezji Poznańskiej. Copyright © 2016 All right reserved.
Informujemy, że strona korzysta z plików cookies - zapoznaj się z Polityką prywatności